Általános Szerződési Feltételek

1. Hatályosság

Ez az ÁSZF a Kalilab Kft. (2146 Mogyoród, Szadai út 5.) által forgalmazott termékeinek

 • a) eladása esetére vagy
 • b) javítására, kalibrálásra történt átvételekor megkötendő eseti szerződésekre nézve érvényes,
  melytől a Kalilab Kft. alkalmazottai és szaktanácsadói nem jogosultak eltérni. Jelen ÁSZF visszavonásáig érvényes. Az ÁSZF a www.kalilab.hu weboldalon, a Kalilab Kft. Irodájában (2146 Mogyoród, Szadai út 5.) kifüggesztve találhatóak meg, a számla és szállítólevél aláírásával, a számlaösszeg megfizetésével, illetve a termék egyszeri átvételével az Ügyfél az ÁSZF ismeretének tényét igazolja, azt elfogadja.

2. Rendelés, átvétel, kapcsolattartás

 • Az Ügyfél a rendeléseit leadhatja személyesen a Kalilab Kft. központi irodájában vagy egyéb módon megjelölt szaktanácsadónál, központi emal címen ( Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy faxon +36 (28) 440-447, továbbá az +36 (20) 231-4046 központi telefonszámon.
 • A Kalilab Kft. kifejezett írásos felhívás hiányában rendelésre jogosultnak tekinti az Ügyfél alkalmazásában álló személyeket, továbbá minden olyan harmadik személyt, aki korábban az Ügyfél érdekében vagy a rendelés vagy az áru átvétele során közreműködött, mely ellen az Ügyfél kifejezetten nem tiltakozott.
 • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az áru átvételére jogosult személyre az előző pontban meghatározottak irányadóak, a Kalilab Kft. vagy az érdekében szállítási tevékenységet ellátó személy, az átvételre jelentkező személy azonosítására, továbbá rendelés vagy külön írásos meghatalmazás szerinti valós jogosultságának vizsgálatára nem köteles. A Kalilab Kft. vagy az érdekében szállítási tevékenységet ellátó személy az áru átadását az annak átvételére jogosult személy hiányában vagy visszaélésgyanús körülmények felmerülése esetén megtagadja.

3. Eseti szerződéskötés

 • A Kalilab Kft.-vel megkötött eseti adásvételi szerződés akkor jön létre, ha az Ügyfél az áru ellenértékét kifizette, az árut átvette, illetve az áru átvételét megfelelő formában aláírásával igazolta. Az eladott áru vételárának teljes megfizetéséig a Kalilab Kft. a tulajdonjogát fenntartja. Amennyiben az Ügyfél a vételárral 60 napos, vagy azt meghaladó késedelembe esik, úgy a Kalilab Kft. jogosult a szerződéstől elállni, az árut visszakövetelni, továbbá ezenfelül a felmerült összes kárát, költségét érvényesíteni. Elállás esetén a Kalilab Kft. jogosult a számlaösszeg fele mértékű nem teljesítésű kötbérigény érvényesítésére.
 • A javításra, kalibrálásra vonatkozó eseti szerződés akkor jön létre, amikor a Kalilab Kft. Ügyfélszolgálata a gépet javításra felvette.

4. Árak és fizetési feltételek

 • A Kalilab Kft. az eladási árakat jogszabályi megkötés nélkül, szabadon határozza meg. A Kalilab Kft. fenntartja a jogot, hogy az erre felhatalmazott alkalmazottai az eladási árakból engedményt adjanak.
 • A Kalilab Kft. az eladásokat általában banki átutalás ellenében végzi. Természetesen készpénzben is teljesíthető. Átutalásos vásárlás esetén az Ügyfél köteles a hitelkeret részére történő biztosításának mindenkori feltételeinek eleget tenni, megrendelését a szükséges adatok megadásával alakszerűen megtenni. Az Ügyfél és a képviseletében eljáró személy a vásárolt áru értékének határidőben történő megfizetési képességét, az Ügyfél pénzügyi teljesítőképességét aláírásával szavatolja, melyért az aláíró személyes garanciát vállal. Az áru szállítólevélen történő átvétele – amennyiben az a számla kiállítását megelőzi – úgy az adásvételi szerződés létrejöttét és annak minden elemében történt megállapodást tanúsítja.
 • Az átutalási határidő a számla kiállítási dátumától számított egyedi megállapított nap. Fizetési késedelem esetén a Kalilab Kft. egységesen a késedelembe esés napjától a mindenkor érvényben lévő jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számíthat fel. A vételár részletekben történő megfizetése esetén – külön megállapodás hiányában – a költség, kamat, tőke sorrendben kerül kiegyenlítésre. Az Ügyfél a vételárral szemben beszámítási kifogással nem élhet, azt visszatartani nem jogosult.
 • A javításra, kalibrálásra átvett gép javítási költségének kifizetésére a Kalilab Kft. értelemszerűen az előző szabályokat alkalmazza.

5. Teljesítési határidők, szállítás, átadás-átvétel

 • Az áru átadására vagy a gép kalibrálására ill. javítására vonatkozó egyedi teljesítési időpont - megállapodás esetén a Kalilab Kft. jogosult – az Ügyfél előzetes értesítése mellett – legfeljebb 5 napos előteljesítésre. Amennyiben a Kalilab Kft. a teljesítési határidőt tartani nem tudja, és erről az Ügyfelet előzetesen értesíti, úgy a Kalilab Kft. a késedelemből eredő károk és költségek megtérítésére nem köteles.
 • A Kalilab Kft. a nettó 20.000 Ft érték feletti kalibrálásra vonatkozó vásárlás esetén az ország egész területét lefedő ingyenes szállítást vállal az Ügyfél részére. A nettó 20.000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási szolgáltatását 1800Ft+ÁFA fuvarköltség megtérítése fejében végzi. A futárnál történő készpénzes fizetés esetén 1000Ft+ÁFA kezelési költséget számítunk fel. A szállítási és/vagy kezelési költséget a számlán feltüntetjük. A fentiektől a Kalilab Kft. egyedi esetben eltérhet.
 • A Kalilab Kft. által a szállításra megjelölt határidők tájékoztató jellegűek, az azokban bekövetkező esetleges csúszásokért a Kalilab Kft. felelősség nem terheli, az Ügyfél kártalanítására vagy bármely jogcímen támasztott kártérítés megfizetésére nem kötelezhető.

6 Szavatosság, jótállás

 • A Kalilab Kft. szavatolja a gépek vagy termékek meghatározott minőségét, rendeltetésszerű használat esetén. A Kalilab Kft. mentesül a jótállási vagy szavatossági kötelezettsége alól a gépek vagy termékek rendeltetésellenes használata, nem szakszerű kivitelezés, szándékos vagy súlyos gondatlan rongálása, nem szakszerviz keretében történő javítása, megbontása vagy idegen beavatkozás esetén, valamint a használati és kezelési útmutatóban vagy szabványban írtak be nem tartása, nem a Kalilab Kft. által biztosított alkatrészek, tartozékok, kiegészítők vagy kenőanyagok használata okán. Az Ügyfelet a jótállási és szavatossági jog a gépek átvételétől illeti, de annak gyakorlására kizárólag a gépek vételárának teljes megfizetését, azaz a tulajdonjog megszerzését követően jogosult. Amennyiben a Kalilab Kft. jótállási kötelezettség nem terheli, úgy jogosult a javítási költségeinek előzetes megtérítését követelni, valamint a fennálló vételártartozás és/vagy költségeinek megtérítéséig a gépet visszatartani. Az Ügyfél jogvesztés terhe mellett köteles a jótállási vagy szavatossági igényét a meghibásodás észlelésétől számított 5 munkanapon belül írásban, az okok és körülmények konkrét előadásával, a Ptk. 248. § és 306. § szakaszok szerinti tartalommal megjelölni. A Kalilab Kft. a jótállási és szavatossági kötelezettségének teljesítésén túlmenően, a hibás teljesítésből eredő károk, költségek tekintetében a felelősségét az érintett gép vagy termék nettó értékéig korlátozza.
  • A napi tárolási díj azonos a gép javításkori, kalibráláskori értékének (maradványérték) 1/90-ed részével, melyet a Kalilab Kft. állapít meg a gép szervizelése, kalibrálása során feltárt állapota alapján. A szerviz-, kalibrálás- és tárolási díj erejéig a Kalilab Kft. a gépen kézizálog joga keletkezik. Az Ügyfél felhatalmazza a Kalilab Kft.-t, hogy a zálogtárgyból 90 napos fizetési késedelem esetén végrehajtáson kívüli értékesítéssel kielégítést keressen, mely során az Ügyfél elfogadja a Kalilab Kft. a szervizelés során feltárt gépállapot és futásteljesítménye alapján végzett javításkori érték-(maradványérték-)számítását.
  • Amennyiben az Ügyfél a Kalilab Kft. birtokában lévő gépét többszöri írásos felszólításra sem viszi el, továbbá annak visszaszerzése érdekében nem intézkedik, úgy a készre jelentés napjától számított 90. nap elteltével úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél a gép tulajdonjogával a Ptk. 112. § (1) szakasza alapján felhagyott.
  • A Kalilab Kft. jogosult a gép 264/2004 (IX. 23.) kormányrendelet szerinti gyűjtésével, ártalmatlanításával és egyéb jogszabályi kötelezettség teljesítésével felmerült igazolt költségeit az Ügyfél részére továbbhárítani.

7. Visszavétel

 A Kalilab Kft. legfeljebb a számla keltétől számított 10 napon belül vesz vissza terméket egy írott ügyfél reklamáció kíséretében, amennyiben azt a Kalilab Kft.-nél vásárolták, az rendelkezik az eredeti számlával, továbbá a termék nem volt használva, sérülésmentes, illetve eredeti és bontatlan csomagolású. A visszavétel során a Kalilab Kft. a termék vételárát készpénzben vagy átutalással nem téríti vissza, az Ügyfél a visszavett termék számlába állított értékét más Kalilab Kft. által forgalmazott termék vételárába beszámíthatja, azt levásárolhatja. A visszavételi jog gyakorlása a Kalilab Kft. egyedi döntése, azt az Ügyféllel fennálló bármely jogviszonyban elkövetett szerződésszegés – például nem fizetés – esetén megtagadhatja. A visszavételi lehetőség az alábbi termékekre nem vehető igénybe:

 • egyedi szállítású termékek. - kifutó (megszüntetés alatt álló) termékek.
 • A jelen ÁSZF-ben és az eseti szerződésben meghatározottakon felül a polgári törvénykönyv, valamint a 151/2003 (IX. 22.) kormányrendelet és a 49/2003 (VII. 30.) GKM-rendelet szabályai az irányadók.

8. Titoktartás

Felek vállalják, hogy a tudomásukra jutott technológiai-, know-how-t érintő információkat, a szerződések tartalmát és mellékleteit, valamint a bizonylatokat és azok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat harmadik fél részére csak a felek együttes írásos nyilatkozata alapján adják át.